Pedagogik

Vi har byggt vår undervisning och pedagogik på två byggstenar – flexibel inlärning (anpassat lärande) och kreativ kommunikation.

Flexibel inlärning

Med det menas ett mer öppet förhållningssätt till att ta in kunskap. Flexibel inlärning innebär variation, och att eleven får utvecklas utifrån sina förutsättningar och sitt sätt att lära. Genom att arbeta med olika lärstilar kan varje elev tillvarata sin naturliga talang på bästa sätt. Vi tror mer på personlig utveckling genom individuellt anpassade inlärningsmoment än på konkurrens i form av standardiserade test och uppgifter. Tyngdpunkten i undervisningen är att eleverna på ett aktivt sätt och utifrån sin egen lärstil, ska tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter. Eleverna ska tränas i att ta ansvar för sin egen inlärning.

Vi utgår från fyra olika kända lärstilar:

Visuella elever tycker om att läraren antecknar, färgpennor, symboler, bilder, läsa, skriva, få skriftliga instruktioner, se på TV, diabilder osv. och sen skriva, iaktta hur andra gör.

Auditiva elever tycker om att läraren berättar, intervjua, prata i grupp, prata för sig själv, läsa högt – gärna i kör, muntliga instruktioner, lyssna på band, använda musik och rytm

Kinestetiska elever tycker om att läraren visar hur man gör, lära sig med kroppen, dramatisera, göra film och bildband/bildspel, bygga modeller, ta isär – sätta samman, arbeta i egen takt, upplevelser/utflykter.

Taktila elever tycker om att lyssna om de får något att sysselsätta händerna med (t.ex. Kooshboll), klottra, teckna, måla, forma, klippa, klistra, spela spel, använda dator, kalkera, tillverka egna inlärningsredskap.

Kreativ kommunikation

Vi vill att eleverna ska få utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera. Detta innefattar såväl verbal som icke verbal kommunikation. Vi använder olika sätt att kommunicera genom exempelvis drama, rollspel, retorik, bild, språk, berättande och internationella kontakter. En målsättning är att ge eleverna goda språkkunskaper, så att de exempelvis via Internet kan ha kontakt med elever i andra länder. På så sätt får de ökad internationell förståelse och kan utveckla solidaritet med människor utanför vår egen kultur och lokala geografiska närhet.

Eleverna får göra presentationer, tidningar, utställningar och filmer m.m. Vi hjälper barnen att ifrågasätta informationsflödet och finna ett personligt uttryckssätt genom att praktisera och analysera kommunikation via bilder och filmer, samt studera budskap och propaganda i massmedia.