Pedagogik

Växa i kunskap

“Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet” (Lgr 11). Vi arbetar för att varje elev ska få utveckla sina kunskaper så långt som möjligt.

Växa i kreativitet

I undervisningen används estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt för att stimulera elevens kreativitet och ge fler ingångar till kunskap.

Växa som medmänniska

“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utvecklings ska prägla verksamheten.” (Lgr 11). Vi vill främja ett tillitsfullt klimat där förtroendefulla relationer mellan elever och personal bidrar till en trygg lärmiljö. Alla elever ska känna sig älskade och värdefulla, inte för vad de gör utan för vilka de är.

Växa i ansvar

Vår målsättning är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Inflytande anpassas efter elevens ålder och mognad. Ansvar och inflytande förbereder eleverna för att leva och verka i samhället som demokratiska medborgare. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.