Regler

Trygghet och arbetsro

Grundregeln är att alla elever har rätt till trygghet och arbetsro i klassrummet och på rasterna. Rättigheten till trygghet och arbetsro innebär också en gemensam skyldighet att respektera klasskamraters behov av trygghet, tystnad och lugn och ro. Med den gemensamma regeln som grund arbetar klassmentorn och eleverna tillsammans fram de regler som ska gälla i klassrummet och även på rasterna.

Nolltolerans

Vi arbetar mot varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Värderingar

Verksamheten vilar på grundläggande demokratiska värderingar.