Värdegrund

Skolans värderingar bygger på en kristen värdegrund. Du behöver inte vara troende för att vara elev här. En värdegrund från Bibeln är att alla människor har lika rättigheter och värde. Att visa respekt för olika åsikter, livsåskådningar, samt olikheter i personlighet och läggning. Vi arbetar för en trygg skolmiljö med god arbetsro.

Vi arbetar med värdegrundsfrågor efter dessa fem punkter:

Jämställdhet mellan män och kvinnor

”Skolan vill aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”, Lgr 11.

Solidaritet med svaga och utsatta

Vi vill verka för att eleverna ska känna solidaritet med barn i andra länder som lever i misär och fattigdom och även med människor som har det svårt i vår omgivning. Detta är förenligt med vår kristna värdegrund – skolans människosyn baseras på nya testamentet. Eleverna ska lära sig att respektera andra människor och kunna skilja på rätt och fel – gott och ont. Den etiska dimensionen ska genomsyra all verksamhet.

Människans lika värde

Skolan ska ge trygghet och självkänsla. Vi vill lära barnen att behandla andra på ett sådant sätt som de själva vill bli behandlade – och dessutom våga ta personlig ställning i olika etiska frågor. Vi arbetar mot varje form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Individens frihet och integritet

Vi vill värna om individens frihet och integritet, bekämpa trakasserier och stärka elevernas medkänsla. Eleverna tränas i att visa respekt för olika åsikter, livsåskådningar, samt olikheter i personlighet och läggning. Verksamheten vilar på grundläggande demokratiska värderingar.

Alla människors lika värde

Vi ser varje barn som unikt och värdefullt. Vårt värde består inte i hur duktiga vi är eller i vad vi kan prestera – utan i den vi är. Alla människor ska värderas lika högt oavsett deras förutsättningar eller var de befinner sig.